• Mistrzostwa Cheerleaders
24-10
2019

Działalność organizacji pozaszkolnych na terenie szkoły

Kategoria: Dyrekcja, Autor: Zenon Koroś

Szanowni Państwo,

1  września  2019r.   weszły  w  życie   zmiany  w  przepisach  prawa  oświatowego, m.  in.  dotyczące  zasad  opracowania  programu  wychowawczo  –  profilaktycznego  szkoły. Zobowiązują  one  dyrektora  szkoły  do  przeprowadzenia  corocznej  diagnozy  w  zakresie występujących  w  środowisku  szkolnym  potrzeb  rozwojowych  uczniów,  w  tym  czynników chroniących  i  czynników  ryzyka,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zagrożeń  związanych z  używaniem  substancji  psychotropowych,  środków  zastępczych  oraz  nowych  substancji psychoaktywnych  (art.  26  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016r.  Prawo  oświatowe   -  Dz.  U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.).Przypominam,  że  zgodnie  z  art.  84  ust.  2  pkt  1  cytowanej  ustawy  ww.  program  jest uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.Zatem  wszelkie  działania  wychowawcze  realizowane  w  różnych  formach  (akcje, projekty,  happeningi,  inne),  z  udziałem  uczniów  danej  szkoły  muszą  wynikać z  programu  wychowawczo  –  profilaktycznego,  wprowadzonego  w  myśl  cyt.  wyżej przepisów, z poszanowaniem praw rodziców.  Ponadto  podkreślam,  że  obowiązkiem  dyrektora  szkoły  jest  uzyskanie  zgody  rodziców  na działalność  stowarzyszeń  i  organizacji  na  terenie  szkoły.  Zgodnie  z  art.  86  ustawy  Prawo oświatowe w szkole i placówce mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i  organizacji  politycznych.  Jest  to  możliwe,  jeżeli  celem  statutowym  działających  w  szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  szkoły/placówki.  Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną organizację, wymaga uzyskania  zgody  dyrektora,  wyrażonej  po  uprzednim  uzgodnieniu  warunków  tej działalności  oraz  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  rady  szkoły  lub  placówki  i  rady rodziców.Jeżeli  rodzice  wiedzą  o  tym,  że  dziecko  w  szkole  uczestniczy  w  wydarzeniu  niezgodnym z ich wartościami, mają prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. Uwzględniając  rolę  nauczycieli  w  procesie  wychowania  uczniów  zwracam  także  uwagę  na konieczność poszanowania przez dyrektora szkoły/placówki norm prawnych w stosunku do nauczycieli  wynikających  z  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta  Nauczyciela  (Dz.  U. z 2018r., poz.967 z późn. zm.), ale także wprost z art. 53 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji organizacji wspomagania dla członków rady pedagogicznej.Zgodnie  z  art.  12  cyt.  2  i  3  ustawy  Karta  Nauczyciela  Nauczyciel  w  realizacji  programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa  za  najwłaściwsze  spośród  uznanych  przez  współczesne  nauki  pedagogiczne,  oraz do  wyboru  spośród  zatwierdzonych  do  użytku  szkolnego  podręczników  i  innych  pomocy naukowych.  Nauczyciel  powinien  podnosić  swoją  wiedzę  ogólną  i  zawodową,  korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.Z powyższych regulacji Karty Nauczyciela oraz Konstytucji RP wynika, że niedopuszczalna jest praktyka zmuszania nauczycieli do udziału w szkoleniach niezgodnych z wyznawanymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, bez możliwości odmowy udziału w nich, pod rygorem odpowiedzialności służbowej. Przypominam,  że  przepisy  prawa  wskazują  ściśle  określony  katalog  szkoleń,  w  których nauczyciel  jest  zobligowany  uczestniczyć  (wynikający  z  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  od  1  września  2019r.  z  art.  70c  Karty  Nauczyciela  – tzw.  szkolenia  branżowe).  Art.  6  ust.  3a  Karty  Nauczyciela  zobowiązuje  nauczycieli doskonalić  się  zawodowo,  zgodnie  z  potrzebami  szkoły,  co  nie  jest  równoznaczne z tzw. „obowiązkowymi szkoleniami”.Mam nadzieję, że niniejszy list pomoże Państwu w prawidłowym wykonywaniu obowiązków wynikających  z  przepisów  prawa.  Proszę  pamiętać,  iż  szkoła  jest  miejscem  wspomagania wychowawczej roli rodziny. Uprzejmie proszę o upowszechnienie listu wśród nauczycieli i rodziców uczniów.

Z wyrazami szacunkuMazowiecki Kurator Oświaty/-/Aurelia Michałowska