• Mistrzostwa Cheerleaders

Samorząd uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

 1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:oceniania, klasyfikowania i promowania form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
 2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
  -prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  • - prawo do organizacji życia szkolnego
  • - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  • - prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu
 3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
 4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
 5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są: samorządy klasowe - wybierane według wewnętrznych regulaminów klasowych.
  • Samorząd szkolny, w skład którego wchodzą uczniowie klas pierwszych i drugich 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Samorząd szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
 2. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 3. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie Świata, akademie okolicznościowe).

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekunowie samorządu szkolnego:

 1. Czuwają nad całokształtem prac samorządu szkolnego.
 2. Zwołują zebrania samorządu.
 3. Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.
 4. Inspirują pracę samorządu szkolnego.
 5. Czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gospodarz: Adam Kowalski

Zastępca: Jakub Ogonowski

Skarbnik: Dominik Owsianka

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZK. 2018-19

 1. Organizacja dyskotek: andrzejkowa, karnawałowa oraz impreza kończąca rok szkolny
 2. Rozwiązywanie bieżących problemów
 3. Prowadzenie szkolnej witryny na facebook’u
 4. Organizacja imprez okolicznościowych oraz akademii szkolnych
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i pośredniczącej między dyrekcją a uczniami
 6. Koordynowanie szkolnych kół zainteresowań 
 7. Doradztwo w sprawach modernizacji szkoły

Komentarze