• Mistrzostwa Cheerleaders

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

    I. Postanowienia ogólne


a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni


a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
-lektury na okres 2 tygodni
-pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
d. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
e. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
f. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
g. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
h. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
i. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
j. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

III. Regulamin czytelni

a. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
b. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
c. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
d. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
e. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
f. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
g. W czytelni obowiązuje cisza.
h. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
i. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie  ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
f. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
g. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu.
h. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
i. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.


    

Komentarze