• Mistrzostwa Cheerleaders

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

 

Opracowała: Marzena Ogonowska

 

Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

Sposoby informowania uczniów

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem Oceniania. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

Sposoby informowania rodziców

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia (i za jego pośrednictwem rodziców) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

1. Cele edukacyjne:

a)      Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mienia i środowiska.

b)      Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i społecznym.

c)      Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

d)     Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju.

e)      Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie.

f)       Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Odpowiedź ustna – kilka razy w semestrze, obejmuje znajomość materiału z pięciu ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji. Wskazane jest, aby odpowiedź ucznia była połączona z wykonywaniem innych czynności, np. analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, diagramów, itp.).

Kartkówka – obejmuje materiał z pięciu ostatnich lekcji i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania.

Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą.

Ocena pracy wykonanej przez ucznia

Udział w zawodach

Aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy punkty, gdy uzyska ich mniej, na końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio – przy dwóch plusach na ocenę dobrą, a przy jednym na dostateczną.

Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, diagramy

 

 

 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek ( mała partia materiału) przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

100% - 95% -  ocena bardzo dobra                  100%  - 90%- ocena bardzo dobra

94%  -  75% -  ocena dobra                               89 % - 76 % - ocena dobra

74%  -  51% -  ocena dostateczna                    75%-60% ocena dostateczna

50%  -  30% -  ocena dopuszczająca                 59%-50% ocena dopuszczająca

29%  -    0% -  ocena niedostateczna                49% - 0% ocena niedostateczna

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe.

3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

a)      Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni

b)      Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem

c)      Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną

d)     Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające

e)      Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zdaje przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności. Ponadto uczeń powinien:

      - być obecny na wszystkich sprawdzianach lub je terminowo zaliczać

      - mieć przynajmniej 90% frekwencję na zajęciach (ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione)

4. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;

- Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;

- Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;

- Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;

- Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;

- Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 40-49% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- Rozumieć polecenia i instrukcje;

- Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować;

- Rozumieć omawiane zagadnienia;

- Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;

- Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zastosować;

- Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;

- Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;

- Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;

- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 50-65% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

- Rozumieć polecenia i instrukcje;

- Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować;

- Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;

- Uogólniać i formułować wnioski;

- Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

- Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;

- Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;

- Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;

- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 66-80% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:

- Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;

- Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować;

- Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy;

- Kierować pracą zespołu rówieśników;

- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 81-90% punktów możliwych do uzyskania;

- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

- Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;

- Ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 90% punktów możliwych do uzyskania;

- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę;

- Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie wykraczających poza podstawę programową

 

Dla uczniów, którzy mają opinię i orzeczenia dostosowane są metody i formy pracy według zaleceń w nich zawartych.

 

 

Komentarze