• Mistrzostwa Cheerleaders

 

Wyniki konkursu (19.09.2012 r.)

1. Kategoria „Las w Sztuce”:

III nagroda o wartości 3 000 złotych
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie

2. Kategoria „Leśny Patrol” :

Nagrody specjalne o wartości 1 000 złotych
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie

Całość protokołu z posiedzenia komisji konkursowej. 

 

 

 

 

Lasy są coraz bardziej zaśmiecane - możemy to zmienić,

zależy to od nas samych!

Ogłaszamy VII Ogólnopolski Konkurs "Czysty Las" pod patronatem

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

Dziekana Wydziału Leśnego SGGW

oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Regulamin VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"

w roku szkolnym 2011/201

 

Cele konkursu

    Poprawa czystości polskich lasów

    Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie

    Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Warunki konkursu

1. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub zespołu szkół.

2. Czas trwania konkursu

1.    Siódma edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2011/2012.

2.    Ogłoszenie konkursu - marzec 2012 r.

3.    Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród - do końca września 2012 r.

4.    Uroczyste wręczenie nagród - październik 2012 r.

 

3. Kategorie konkursowe i priorytety tematyczne

 

Siódma edycja konkursu odbędzie się w czterech kategoriach:

    „Leśna Edukacja Dzieci” - dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych

    „Leśna Edukacja Młodzieży” - dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych

     „Leśny Patrol” - dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych

    „Las w sztuce" - dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

„Leśna Edukacja” dotyczy działań propagujących wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. W siódmej edycji konkursu w kategorii „Leśna Edukacja” priorytetami tematycznymi są następujące zagadnienia:

- ochrona przyrody przez leśników

- moja rodzina i moja klasa chroni las

- „Lasy dla ludzi” - jak leśnicy udostępniają  lasy dla społeczeństwa

- zrównoważone leśnictwo.

Jeżeli zgłoszenie do konkursu dotyczy zespołu szkół obejmującego placówki kwalifikujące się zarówno do „Leśnej Edukacji Dzieci” jak i „Leśnej Edukacji Młodzieży”, sprawozdanie konkursowe zostanie automatycznie zakwalifikowane do kategorii starszej. 

„Leśny Patrol” dotyczy działań mających na celu poprawę czystości lasów w szczególności poprzez monitoring oraz sporządzanie raportów o stanie czystości lasu  i/lub udział w akcjach sprzątania lasu.

„Las w sztuce" obejmuje wszystkie formy artystyczne (poezja, grafika, malarstwo, fotografia itp.)

o tematyce leśnej.

Jeżeli placówka chce uczestniczyć w dwóch lub więcej kategoriach konkursowych, musi nadesłać  odrębne zgłoszenia i odrębne sprawozdania z działań w każdej kategorii. Jeżeli w zgłoszeniu bądź sprawozdaniu nie zostanie wskazana kategoria, decyzję w tej sprawie podejmie regionalna komisja konkursowa.

 

4. Zgłoszenia do konkursu

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2012 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyła dyrektor placówki na adres biura konkursowego:

 

Biuro Konkursu „Czysty Las”, Samorząd Studentów Wydziału Leśnego SGGW,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 Bud. 34

Tel. 22  59 38060, fax22 59 38 226  E-mail: czystylas@wl.sggw.pl  

 

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

 

5. Kryteria oceny

    Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.

    Liczba uczniów biorących udział w konkursie (w stosunku do wielkości placówki).

    Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość

i szacunek do ojczystej przyrody.

    Zgodność z priorytetami tematycznymi wymienionymi w pkt. 3 regulaminu.

    Walory artystyczne (dotyczy kategorii „Las w sztuce").

    Zakres wiedzy i umiejętności zdobytej przez uczestników konkursu w trakcie jego realizacji.

    Sprawozdanie i udokumentowanie działań konkursowych.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z wykonanych prac. Prace ocenianie są oddzielnie w każdej kategorii.

 

I etap (regionalne eliminacje)

 

1. Sprawozdanie powinno być ograniczone do opisu przedsięwzięć i prac będących przedmiotem uczestnictwa w konkursie. Dopuszcza się sprawozdania w formie zapisu cyfrowego.

2. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje sprawozdanie do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa 29 czerwca 2012 r.

3. Nadleśniczowie opiniują pisemnie sprawozdania i przekazują je w terminie do 31 lipca 2012 r. do właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawozdania są oceniane przez regionalną komisję konkursową. Opinia nadleśniczego jest dla komisji podstawą weryfikacji sprawozdania, nie stanowi natomiast przesłanki do jego oceny.

4. Regionalną komisję konkursową powołuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP. W jej skład wchodzą przedstawiciele dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem komisji jest ocena i wyłonienie wyróżniających się sprawozdań, których autorzy stają się finalistami konkursu.

 

II etap (finał)

 

5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekazują zakwalifikowane do finału sprawozdania do biura konkursowego przy Wydziale Leśnym SGGW (adres w pkt. 4 regulaminu) w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

6. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadza centralna komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele TPL, przedstawiciel Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz przedstawiciel Dziekana Wydziału Leśnego SGGW.

W skład Centralnej Komisji Konkursowej może wejść przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej.

7. Centralna komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu w terminie do 28 września 2012 r. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Towarzystwa Przyjaciół Lasu,

a nagrody wręczone laureatom przez przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Wydziału Leśnego SGGW i Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych na specjalnie zorganizowanej uroczystości w październiku 2012 r.

 

7. Przewidywane nagrody

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 18 000 zł łącznie w każdej kategorii:

- I nagroda wartości 8 000 zł,

- II nagroda wartości 5 000 zł,

- III nagroda wartości 3 000 zł,

- nagroda specjalna wartości 2 000 zł.

Nauczycielom opiekującym się zwycięzcami w konkursie komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Placówki oświatowe, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi.

Centralna komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w ramach każdej kategorii.

Dyrektor regionalnej dyrekcji LP może przyznać własne nagrody placówkom zakwalifikowanym do finału konkursu.

 

8. Postanowienia końcowe

Od postanowień regionalnej i centralnej komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Sprawozdania i nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. Prawa do publikacji sprawozdań konkursowych, nadesłanych prac konkursowych oraz prac reprodukowanych w sprawozdaniach konkursowych przechodzą na organizatorów konkursu.

Ogłoszenie siódmej edycji konkursu w mediach, prasie leśnej i na stronach internetowych Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokonują DGLP i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie ani w porozumieniu pomiędzy PGL LP, Wydziałem Leśnym SGGW i TPL podlegają uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia.

 

 Więcej wiadomości: http://czystylas.eu/

 

Komentarze