• Mistrzostwa Cheerleaders

Nauczyciele uczący technologii informacyjnej:

Tomasz Tuszyński

Matura z informatyki
Standardy wymagań egzaminacyjnych

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego
z informatyki, obejmują trzy obszary:

I. Wiadomości i rozumienie
II. Korzystanie z informacji
III. Tworzenie informacji.

W ramach każdego obszaru cyframi arabskimi i literami oznaczono poszczególne
standardy wynikające z Podstawy programowej.

Przedstawiają one:

• zakres treści nauczania, na podstawie których może być podczas egzaminu
 sprawdzany stopień opanowania określonej w standardzie umiejętności,

• rodzaje informacji do wykorzystywania,

• typy i rodzaje informacji do tworzenia.


Przedstawione poniżej standardy wymagań egzaminacyjnych są dosłownym
przeniesieniem fragmentu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów.

I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Zdający zna i rozumie podstawowe pojęcia, metody, narzędzia i procesy
związane z informatyką i technologią informacyjną:

POZIOM PODSTAWOWY:

1) opisuje środki, narzędzia i metody informatyki posługując się poprawną
    terminologią informatyczną

2) zna rolę, funkcje i zasady pracy sprzętu komputerowego

3) charakteryzuje typowe narzędzia informatyczne i ich zastosowania

4) zna podstawową terminologię związaną z sieciami komputerowymi:
    rodzaje sieci, protokoły, opisuje podstawowe usługi sieciowe
    i sposoby ochrony zasobów

5) omawia przydatność i wiarygodność różnych źródeł i zbiorów informacji oraz
    użyteczność sposobów i form ich reprezentowania

6) zna sposoby reprezentowania informacji w komputerze

7) zna podstawowe algorytmy i techniki algorytmiczne:

    a) algorytmy badające własności liczb całkowitych i naturalnych
    b) algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania)
    c) algorytmy na tekstach
    d) proste algorytmy szyfrowania
    e) metoda dziel i zwyciężaj   
    f) iteracja i rekurencja

 8) zna zasady programowania strukturalnego

9) zna podstawowe własności algorytmów

10) zna podstawowe pojęcia związane z relacyjnymi bazami danych

11) zna i opisuje zasady etyczne i prawne związane z wykorzystywaniem
     informacji i oprogramowania


POZIOM ROZSZERZONY:

Jak na poziomie podstawowym oraz

1) zna i opisuje zasady administrowania siecią komputerową

2) charakteryzuje sposoby reprezentowania informacji w komputerze

3) zna systemy liczbowe mające zastosowanie w informatyce

4) zna techniki algorytmiczne i algorytmy:

    a) dziel i zwyciężaj
    b) metoda zachłanna
    c) iteracja i rekurencja
    d) badające własności liczb całkowitych
    e) wyszukiwania i porządkowania (sortowania)
    f) schemat Hornera   
    g) algorytmy na tekstach
    h) algorytmy numeryczne
    i) algorytmy kompresji

5) zna wybrane struktury danych i ich realizację

6) zna zasady programowania obiektowego


II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Zdający stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych:

POZIOM PODSTAWOWY:

 

1) posługuje się typowymi programami użytkowymi

2) wykorzystuje wybrane środowisko programistyczne do zapisywania,
    uruchamiania i testowania programu

3) korzysta z zasobów i usług sieci komputerowych

4) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnych
    bazach danych

5) stosuje podstawowe algorytmy i struktury danych w rozwiązywaniu
    problemów informatycznych

6) dobiera właściwy program (użytkowy lub własnoręcznie napisany)
    do rozwiązywanego zadania

7) wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań
    z różnych dziedzin nauczania i problemów z życia codziennego

POZIOM ROZSZERZONY:

Jak na poziomie podstawowym oraz

1) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnych
    bazach danych z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi

2) stosuje kolejne etapy prowadzące do otrzymania poprawnego rozwiązania
    problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania

3) stosuje narzędzia i techniki informatyczne do modelowania i symulacji
    procesów oraz zjawisk

 

III. TWORZENIE INFORMACJI

Zdający stosuje metody informatyczne do rozwiązywania problemów:


POZIOM PODSTAWOWY:

1) tworzy specyfikację problemu, proponuje i analizuje jego rozwiązanie

2) formułuje informatyczne rozwiązanie problemu przez dobór
    algorytmu oraz odpowiednich struktur danych i realizuje je w wybranym
    języku programowania

3) projektuje relacyjne bazy danych i wykorzystuje do ich realizacji
    system bazy danych

4) wykorzystuje różnorodne źródła i zasoby informacji do tworzenia
    dokumentów tekstowych i multimedialnych


POZIOM ROZSZERZONY:

Jak na poziomie podstawowym oraz

1) projektuje i przeprowadza wszystkie etapy na drodze do otrzymania
    informatycznego rozwiązania problemu

2) wykorzystuje metody informatyki w rozwiązywaniu problemów

3) uzasadnia poprawność, złożoność i efektywność rozwiązania problemu

4) projektuje relacyjne bazy danych i proste aplikacje bazodanowe

5) tworzy dokumenty sieciowe i multimedialne z użyciem zaawansowanych
    technik, w tym programowania

6) opisuje nowe zastosowania narzędzi informatyki i antycypuje
    ich konsekwencje dla życia społecznego,
    gospodarczego (korzyści i zagrożenia)

Komentarze